Współpraca

Informacja dla osoby udostępniającej dane osobowe

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:
Biuro Kredytowe Anna Dubrawska z siedzibą 72-514 Kołczewo, Łuskowo 10b. Z administratorem danych można się skontaktować telefonicznie pod numerem telefonu 7850907861, mailowo pod adresem kontakt@annadubrawska.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.
INSPEKTOR DANYCH OSOBOWYCH
Administrator nie wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych.
CELE I PODSTAWY PRZETWARZANIA
Podane przez Panią/Pana informacje klasyfikowane jako dane osobowe będą przetwarzane w celu przygotowania oferty/umowy, jej realizacji i rozliczenia. Podane dane są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. b Rozp. Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych "RODO") Dz.U. UE L. z 2016 r. Nr 119 str. 1 z późn. zm. w związku ze świadczeniem przez administratora usługi na Pani/Pana rzecz.
ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH
Odbiorcami podanych przez Panią/Pana informacji mogą być podmioty świadczące obsługę informatyczną, prawną i notarialną na rzecz administratora, podmioty oferujące usługi będące przedmiotem umowy oraz jednostki administracji publicznej uprawnione do sprawowania kontroli i nadzoru nad prawidłowością funkcjonowania administratora lub mogące potwierdzić prawdziwość podanych przez Panią/Pana informacji oraz pozostałe jednostki administracji publicznej ustawowo umocowane do ich przetwarzania.
OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH
Podane przez Panią/Pana dane będą przechowywane przez okres realizacji umowy zawartej z administratorem.
SPOSÓB PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Podane dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie zostaną poddane profilowaniu i nie będą przekazywane do państw trzecich.
PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ
Zgodnie z RODO przysługuje Pani/Panu:
a. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii
b. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych
c. prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej
d. prawo do ograniczenia przetwarzania danych
e. prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO na adres Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2 00-193 Warszawa
INFORMACJE O WYMOGU PODANIA DANYCH
Podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne lecz odmowa ich podania bedzie skutkowała brakiem możliwości zawarcia umowy i świadczenia usługi na Pani/Pana rzecz